CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ
13/03/2020 03:41
CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ
  1.      Nghiên cứu về thể chế đối với phát triển kinh tế; nghiên cứu mô hình tăng trưởng kinh tế.

 2.     Nghiên cứu thị trường quốc tế, thương mại quốc tế, chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu; nghiên cứu tác động của hiệp định song phương và đa phương đến dòng vốn đầu tư quốc tế ở Việt Nam.

 3.    Nghiên cứu chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ; nghiên cứu phát triển thị trường tài chính, các vấn đề quản trị tài chính, quản trị nhân lực.

 4.    Nghiên cứu về đầu tư nước ngoài, mô hình quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; nghiên cứu thương mại điện tử. 

 5.    Nghiên cứu xây dựng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế tri thức và xu thế nhượng quyền thương mại trong kinh doanh hiện đại; những lý thuyết mới trong kinh doanh hiện đại;

 6.     Nghiên cứu thống kê kinh tế, kế toán tài chính ứng dụng; nghiên cứu các mô hình phát triển kinh tế dựa trên hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, từ cấp độ vi mô tới vĩ mô.

 7.     Nhóm chủ đề liên quan tới khai thác, sử dụng, phát triển các nguồn lực: Đất đai, lao động, vốn, tài nguyên, khoa học công nghệ…

8. Quản lý các nguồn lực.