Đồng chí Nguyễn Thị Trâm - Trưởng khoa Kinh tế

                              Bí thư 

 

 

 

Đ/c Lê Khắc Bình - Trưởng phòng KH & HTQT

                         Phó bí thư