BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHSPKTV ngày ….. tháng ….. năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh)

1. Tên ngành đào tạo:

                           - Tiếng Việt: QUẢN TRỊ KINH DOANH

                           - Tiếng Anh: BUSINESS ADMINISTRATION

2. Trình độ đào tạo: Đại học

3. Về kiến thức:                         

- Kiến thức chung: 

+ Nhận thức đầy đủ về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Có kiến thức về khoa học xã hội - nhân văn, giáo dục thể chất và giáo dục An ninh - Quốc phòng; Các kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên để tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

+ Có đủ kiến thức về Tiếng Anh để phục vụ cho việc tra cứu tài liệu; Có khả năng giao tiếp tốt các vấn đề trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh

+ Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành Quản trị kinh doanh.

+ Có kiến thức căn bản về thực trạng và xu hướng thay đổi của hoạt động kinh doanh Quốc gia và Quốc tế.

- Kiến thức chuyên ngành:

+ Có kiến thức về khoa học quản trị để ứng dụng vào công tác quản lý doanh nghiệp và phân tích các hoạt động kinh doanh;

+ Có kiến thứuc về xây dựng các chương trình, tổ chức thực hiện, điều hành các dự án, phương án, kế hoạch kinh doanh, kiểm soát, giám sát các hoạt động kinh doanh; điều chỉnh phương án kinh doanh khi có những vấn đề phát sinh;

+ Có kiến thức về tổ chức bộ máy quản trị kinh doanh, quản lý nguồn nhân lực và hệ thống thông tin quản trị, tiếp nhận và xử lý thông tin; kiến thức về quản lý tài chính trong quản trị kinh doanh.             

 

4. Về kỹ năng:

+ Hoạch định nguồn nhân lực, tuyển dụng đào tạo, đánh giá nhân viên theo cách chuyên nghiệp và hiện đại;

+ Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp. Kiểm soát và đánh giá chất lượng các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất và đầu ra của sản phẩm đảm bảo theo yêu cầu của khách hàng;

+ Khảo sát, nghiên cứu thị trường và phân tích môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Xây dựng, thẩm định, quản lý dự án đầu tư trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế quốc dân.

+ Kỹ năng làm việc độc lập; tự học hỏi và tìm tòi, làm việc có kế hoạch và khoa học; có kỹ năng quản lý thời gian, phân bố công việc cá nhân, có khả năng làm việc nhóm và một số kỹ năng quản lý và lãnh đạo.

+ Kỹ năng thuyết trình, đàm phán và giao tiếp tốt.

+ Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp.

+ Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.

+ Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi.

+ Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

+ Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.

+ Đạt chuẩn kỹ năng thực hành nghề bậc 3 Quốc gia nghề Quản trị kinh doanh.

+ Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (tương ứng với B1 - theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT, Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam).

+ Có năng lực Tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin (theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin).

5. Về thái độ:

+ Có ý thức trách nhiệm công dân; yêu nghề, có đạo đức và thái độ nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

+ Năng động, sáng tạo, ham học hỏi, biết đúc kết kinh nghiệm trong công việc.

+ Có tư duy toàn diện và hệ thống.

+ Thái độ cởi mở, thân tình với khách hàng, đối tác kinh doanh, sẵn sàng phục vụ khách hàng.

 

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:    

+ Chuyên viên quản trị kinh doanh trong các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế, có thể đảm nhận các công việc như: bán hàng, marketing, tài chính, nhân sự,... Triển vọng trong tương lai có thể trở thành trưởng phòng, ban, giám đốc bộ phận, dự án, giám đốc kinh doanh.

+ Chuyên viên phân tích và tư vấn quản trị kinh doanh các công việc như: trợ lý phân tích và lập báo cáo về thị trường kinh doanh, trợ lý xây dựng và thực hiện kế hoạch nhân sự, tài chính.... trong tương lai có thể trở thành chuyên gia phân tích, tư vấn, lãnh đạo...

+ Có khả năng tự khởi nghiệp như thành lập doanh nghiệp với vai trò người chủ và người quản lý.

+ Làm việc cho các doanh nghiệp tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia …

+ Giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục Đại học.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

+ Có khả năng học tập, nâng cao trình độ ở bậc cao hơn.

+ Có khả năng học tập các chuyên ngành cùng khối.

+ Tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ.

+ Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn về Quản trị kinh doanh và các lĩnh vực có liên quan.

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo

+ Bộ chương trình khung giáo dục khối ngành Quản trị kinh doanh trình độ Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

+ Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh của Học viện Tài chính kế toán Hà Nội.

+ Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

TS.Phạm Hữu Truyền