Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2018_2019.
21/06/2019 11:20
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2018_2019.
 
 
 
 
    BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
 
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2018_2019.
A. Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng
STT Nội dung Diện tích (m2) Hình thức sử dụng
Sở hữu Liên kết Thuê
1 Tổng diện tích đất cơ sở đào tạo quản lý sử dụng       179,598   179,598    
  Trong đó:        
  Trụ sở chính        179,598   179,598    
           
           
2 Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học         48,793     48,793    
  Trong đó:        
  Trụ sở chính          48,793     48,793    
           
           
B. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng, hội trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu
STT Tên Số lượng Mục đích sử dụng Đối tượng sử dụng Diện tích sàn xây dựng (m2) Hình thức sử dụng
Sở hữu Liên kết Thuê
1 Phòng thí nghiệm 16 Học tập HS, SV, GV 1,162.80 1,162.80    
2 Phòng thực hành 72 Học tập HS, SV, GV 8,663.70 8,663.70    
3 Xưởng thực tập 51 Học tập HS, SV, GV 8,818.16 8,818.16    
4 Nhà tập đa năng 1 Học tập HS, SV,
GV, CB
186.21 186.21    
5 Hội trường 1 Học tập HS, SV,
GV, CB
1,050.00 1,050.00    
6 Phòng học 46 Học tập HS, SV, GV 7,683.24 7,683.24    
7 Phòng học đa phương tiện 30 Học tập HS, SV, GV 3,175.20 3,175.20    
8 Thư viện 6 Học tập HS, SV, GV 1,090.08 1,090.08    
9 Trung tâm học liệu   Học tập HS, SV, GV   -    
10 Các phòng chức năng khác 21 Học tập,
làm việc
HS, SV,
GV, CB
12,875.38 12,875.38    
C. Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm học liệu
STT Tên Số lượng
1 Số phòng đọc  02
2 Số chỗ ngồi đọc  100
3 Số máy tính của thư viện  30
4 Số lượng đầu sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu trong thư viện (đầu sách, tạp chí) 2.637 
5 Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường 02 
 
D. Diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên
 
STT Tên Tỷ lệ
1 Diện tích đất/sinh viên 0,05
2 Diện tích sàn/sinh viên 0,01
 
                                                                                 Nghệ An, ngày 03  tháng 6  năm 2019
                                                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                 THÁI ANH TUẤN