Thông báo cho học viên, sinh viên nghỉ học và tiếp tục triển khai các giải pháp phòng chống dịch Covid-19
14/03/2020 10:18
Học viên, sinh viên toàn trường tiếp tục nghỉ học từ ngày 10/03/2020 đến khi có thông báo mới
Thông báo cho học viên, sinh viên nghỉ học và tiếp tục triển khai các giải pháp phòng chống dịch Covid-19