Thông báo học online và hướng dẫn
16/04/2020 10:07
Thông báo học online và hướng dẫn

 BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

Số:     213   /TB - ĐHSPKTV

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày  03   tháng 04 năm 2020

   

THÔNG BÁO

V/v dạy và học theo phương thức đào tạo từ xa

đối với các học phần lý thuyết, đồ án, đồ án tốt nghiệp

Căn cứ Công văn số 759/BGDĐT - GDĐH ngày 13/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác đào tạo từ xa trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19;

Căn cứ Công văn số 181/UBND-VX của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ngày 27/3/2020 về việc cho toàn bộ Học sinh THPT, GDTX, sinh viên các trường Trung cấp, Cao đẳng và Đại học trên địa bàn tỉnh Nghệ An nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19;

Căn cứ Công văn số 208/TB-ĐHSPKTV ngày 31/3/2020 của Phó Hiệu trưởng Phụ trách trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh về việc triển khai công tác giảng dạy, học tập theo phương thức đào tạo từ xa;

Trước diễn biến phực tạp của dịch bệnh Covid-19, Nhà trường không thể tổ chức cho sinh viên học tập trung. Để triển khai kịp thời kế hoạch đào tạo, đảm bảo cho sinh viên hoàn thành đúng tiến độ đào tạo khóa học. Nhà trường sẽ triển khai hình thức dạy học online trên phần mềm Zoom như sau.

I. Về kế hoạch giảng dạy

1. Đối với các học phần lý thuyết: Trưởng khoa triển khai cho GV dạy trực tuyến đối với các học phần lý thuyết trong thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 trên phần mềm Zoom.

a. Thời gian bắt đầu dạy trực tuyến: Từ thứ 2 ngày 13/4/2020.

b. Kế hoạch giảng dạy: Giảng viên giảng dạy tiếp theo lịch trình giảng dạy, thời khóa biểu lý thuyết Học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 trước khi nghỉ do dịch bệnh covid-19.

2. Đối với các học phần đồ án, đồ án tốt nghiệp: Khoa phân công giảng viên giao đồ án, hướng dẫn và kiểm tra tiến độ làm đồ án của sinh viên qua email và phần mềm Zoom (thực hiện tiếp theo chương trình học trước khi nghỉ do dịch covid-19).

3. Đối với các học phần thực hành, thí nghiệm: Tạm dừng tất cả các lớp học phần thực hành, thí nghiệm, giao Phòng Đào tạo sắp xếp vào thời gian phù hợp sau sinh viên quay lại Trường học tập trung.

II. Yêu cầu đối với giảng viên, sinh viên và cố vấn học tập

1. Đối với Giảng viên

- Chuẩn bị giáo án, tài liệu điện tử; câu hỏi và bài tập cho sinh viên thực hiện.

- Tạo lớp học theo học phần và gửi ID về cho Khoa để tập hợp gửi Phòng ĐT, Phòng Thanh tra.

- Cung cấp ID của lớp học theo học phần cho Khoa quản lý sinh viên để Khoa tập hợp gửi Phòng Đào tạo và Phòng Thanh tra.

2. Đối với sinh viên:

- Chuẩn bị thiết bị có kết nối internet. Cài đặt phần mềm Zoom ( trên Máy tính xách tay hoặc điện thoại smartphone hoặc Ipad hoặc máy tính để bàn có webcam).

- Sử dụng ID để đăng nhập vào lớp học trước giờ học ít nhất 5 phút.

- Tham gia học tập đầy đủ theo kế hoạch đào tạo.

3. Đối với Cố vấn học tập

- Thông báo đến sinh viên nội dung của Thông báo này.

- Hướng dẫn sinh viên tra cứu ID của lớp học phần trên trang:

                                                   http://sinhvien.spktvinh.edu.vn/

- Kiểm tra, giám sát sinh viên tham gia học tập trực tuyến theo lớp học phần.

III. Công tác kiểm tra, giám sát kế hoạch đào tạo

- Giao Phòng Thanh tra, Phòng Đào tạo, các Trưởng Khoa sử dụng ID lớp học phần để kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giảng dạy trực tuyển của giảng viên.

- Giao giáo viên, cố vấn học tập điểm danh sinh viên tham gia, đánh giá kết quả quá trình học tập theo quy chế đào tạo hiện hành.

IV. Một số mốc thời gian lưu ý

-  Giảng viên lập ID của lớp học học phần gửi về Khoa trước ngày 08/4/2020.

-  Khoa tập hợp danh sách giảng viên, lớp học phần, ID lớp học theo mẫu gửi về Phòng Đào tạo (qua email: thongphamcnoto@gmail.com và Phòng Thanh tra qua mail: hungphamxuan.@gmail.com) trước ngày 10/4/2020.

-  Phòng Đào tạo công bố ID của lớp học trên trang web: http://sinhvien.spktvinh.edu.vn/ và trang web: http://phongdaotao.vuted.edu.vn 

từ ngày 11/4/2020. Sinh viên sẽ nhận ID trên trang web.

-  Tổ chức dạy học trực tuyến từ ngày 13/4/2020

V. Về tập huấn sử dụng phần mêm Zoom

Nhà trường sẽ tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm Zoom cho giảng viên và CBQL các khoa theo phương thức trực tuyến. Kế hoạch cụ thể như sau:

TT

Khoa

Thời gian

1

Khoa Cơ khí chế tạo

8h-9h thứ 2, ngày 6/4/2020 

2

Khoa Cơ khí Động lực

9h15-10h15 thứ 2, ngày 6/4/2020   

3

Khoa Kinh tế

10h30-11h30 thứ 2, ngày 6/4/2020   

4

Khoa Ngoại ngữ

14h -15h thứ 2, ngày 6/4/2020   

5

Khoa Điện

15h15 -16h15 thứ 2, ngày 6/4/2020   

6

Khoa Điện tử

8h-9h thứ 3, ngày 7/4/2020 

7

Khoa CNTT

9h15-10h15 thứ 3, ngày 7/4/2020 

8

Khoa Sư phạm

10h30-11h30 thứ 3, ngày 7/4/2020 

9

Khoa Lý luận Chính trị

14h -15h thứ 3, ngày 7/4/2020 

10

Khoa GDĐC

15h15 -16h15 thứ 3, ngày 7/4/2020 

Để triển khai soạn giáo án, Nhà trường đã gửi file hướng dẫn sử dụng phần Zoom cho các Khoa, đề nghị các đồng chí nghiên cứu trước và chuẩn bị máy tính hoặc điện thoại smarphone có kết nối mạng để tham gia tập huấn. ID của phòng tập huấn sẽ gửi cho các đồng chí Trưởng khoa.

Trong quá trình thực hiện, nếu cần trao đổi thêm thông tin đề nghị các Khoa liên hệ đ/c Phạm Văn Thống, email: thongphamcnoto@gmail.com, điện thoại 0983787388 hoặc đ/c Trần Ngọc Trường, email: tranngoctruong51@gmail.com, điện thoại: 0915912121.            

 

 

Nơi nhận:

- Các ĐV, Đoàn TN;  

- Lưu: VT, ĐT

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

 

Đã ký

 

TS. Phạm Hữu Truyền

Nguồn: Phòng đào tạo - SKV